Algemene voorwaarden

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Verbodenliefde is een dating website die toegang verschaft aan zijn leden. Indien je lid wil worden van Verbodenliefde, moet je de algemene voorwaarden accepteren. Vanaf dan is deze overeenkomst wettelijk bindend. Indien je niet akkoord gaat, kan je jezelf ook niet registreren.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Om gebruik te maken van deze Website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt. Je moet ten tenminste 18 jaar oud zijn en de nodige velden invullen in het inschrijvingsformulier.

Indien je profiel te aanstootgevend is, hebben wij het eenzijdig recht om je profiel te wijzigen of te verwijderen. Dit gebeurt zonder verdere uitleg.

Je kan je lidmaatschap van Verbodenliefde niet overdragen. Het is persoonlijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Indien je er ongeoorloofd gebruik is vastgesteld, blijf jij als enige verantwoordelijk.

Definities

Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker
Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.
Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Verbodenliefde geleverde diensten of producten.
Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.
Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en Profielen.
Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website hebben plaatsgevonden.

Werkingsfeer en aard voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden tussen Verbodenliefde en de Gebruiker.

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze website.

Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

Inhoud en gebruik van de Website

Deze Website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De Website is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.

Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina's van Website. Door u aanmelding af te ronden vertrekt u Website een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Website op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Verbodenliefde vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Verbodenliefde het account beëindigen of opschorten.

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Verbodenliefde direct op de hoogte brengen.

Het is niet toegelaten om onjuiste gegevens in je profiel te zetten. Doe jezelf ook niet voor als een ander persoon. We kunnen je ten allen tijde de toegang ontzegging indien wij van mening zijn dat dit artikel geschonden wordt.

Verbodenliefde kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

Het is verboden om op Verbodenliefde illegale praktijken uit te oefenen.

Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van u zelf.

Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

Het is niet toegestaan om Website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan uzelf op Website te publiceren. Website behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Wij beloven niet dat je met iemand fysiek in contact zal komen. Indien de resultaten van tegenvallen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Dit omvat ook financiële of emotionele schade die je zou oplopen door het gebruik van Verbodenliefde.

Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in uw profiel of op beeldmateriaal op te nemen. Website behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Verbodenliefde spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

Gebruiker kan Verbodenliefde op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Verbodenliefde.

Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

Verbodenliefde is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Houd er rekening mee dat je eventuele bugs of fouten kunt tegenkomen. Je accepteert de website "zoals hij is" en horen graag je opmerkingen indien dit niet zo zou zijn.

Aansprakelijkheid

De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Verbodenliefde niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

Deze Website heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van deze Website om fysieke afspraken tot stand te brengen.

Verbodenliefde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op de Website te sturen via zelf gecreëerde profielen. Dit zijn fictieve profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zijn.

Je kan onder geen beding een vergoeding of financiële compensatie vragen. Hier wordt niet verder over gediscussieerd of ge-e-maild.

Verbodenliefde is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. Verbodenliefde heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Verbodenliefde direct op de hoogte worden gebracht. Verbodenliefde zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

Gebruiker verstrekt Verbodenliefde een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Verbodenliefde op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

Verbodenliefde besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Verbodenliefde. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Verbodenliefde noodzakelijk acht.

Verbodenliefde besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Verbodenliefde om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Klachtenafhandelingen

Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Verbodenliefde serieus in behandeling worden genomen.

De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Verbodenliefde kenbaar te maken.

Verbodenliefde zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Verbodenliefde zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Gebruikersgeschillen

Aangezien Website niet is en niet is betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat u een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft u Website hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

Intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Verbodenliefde of diens licentiegevers.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Verbodenliefde worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Verbodenliefde of haar licentiegevers.

Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Verbodenliefde toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Verbodenliefde en vrijwaren Verbodenliefde derhalve van aanspraken van derden. Verbodenliefde is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

Mocht Verbodenliefde op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Verbodenliefde het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

Verbodenliefde heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

Verbodenliefde wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.